Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van PrimaScript

1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Eva Cornuijt al dan niet handelende onder de naam PrimaScript (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51150557) of (een van) haar medewerker(s), verder aangeduid als PrimaScript, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van opdrachtgever, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door PrimaScript afgewezen.

2. Aanvaarding van opdrachten
a. Alle aanbiedingen van PrimaScript zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door PrimaScript is bevestigd.
b. In afwijking van het bepaalde van art. 6:225, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is PrimaScript in een geval als daarin bedoeld niet gebonden aan in de aanvaarding door de wederpartij voorkomende afwijkingen van het aanbod van PrimaScript, maar komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod van PrimaScript.
c. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen van PrimaScript zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat ze inclusief btw zijn, en exclusief eventuele overige van overheidswege geheven lasten en door noodzakelijk ingeschakelde derden in rekening gebrachte kosten.
d. Aanbiedingen, overeenkomsten en wijzigingen van en aanvullingen op overeenkomsten binden PrimaScript alleen indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd en namens PrimaScript bevoegdelijk zijn ondertekend. Op deze bepaling kan alleen PrimaScript een beroep doen.

3. Reikwijdte en uitvoering opdrachten
a. Door PrimaScript te leveren werkzaamheden of diensten zijn niet strikt beperkt tot de werkzaamheden of diensten die bij het verlenen van de opdracht daartoe met name zijn genoemd, maar ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de daartoe verleende opdracht past.
b. PrimaScript bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden of diensten die zijn verbonden aan de aan haar verstrekte of door haar verleende opdracht worden uitgevoerd.
c. PrimaScript heeft het recht werkzaamheden of diensten, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, voor rekening van de opdrachtgever te laten verrichten door derden.
d. PrimaScript is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die door haar zijn ingeschakeld. Alle aansprakelijkheidsregelingen opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op en van kracht voor derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden of diensten door PrimaScript zijn ingeschakeld.

4. Levering
a. De door PrimaScript bij de levering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten opgegeven specificaties en termijnen zijn globaal en informatief en nimmer te beschouwen als fataal voor door PrimaScript te leveren prestaties, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen. PrimaScript verbindt zich ertoe zich in te spannen overeenkomstig de aangegeven specificaties en termijnen te leveren. Bij overschrijding bestaat evenwel geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding.
b. Indien partijen een bindende termijn overeen zijn gekomen, is PrimaScript in geval van overschrijding daarvan eerst in verzuim nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegund alsnog na te komen. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij partijen dit vooraf nadrukkelijk overeen zijn gekomen.
c. Het werk is opgeleverd wanneer de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen of PrimaScript aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen veertien dagen heeft gereclameerd.
d. Indien de opdrachtgever zijn goedkeuring aan de oplevering onthoudt wegens kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen korte tijd kunnen worden hersteld of nageleverd, wordt het werk desalniettemin als opgeleverd aangemerkt.

5. Auteursrecht
a. Het auteursrecht op werken die door of namens PrimaScript in opdracht van opdrachtgever zijn verricht blijft het exclusief eigendom van PrimaScript en is niet overdraagbaar.
b. Eerst na betaling voor de door of namens PrimaScript aan opdrachtgever geleverde werken verkrijgt opdrachtgever het gebruiksrecht op het desbetreffende werk. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
c. Tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen is gekomen, zal opdrachtgever bij elk gebruik van het door PrimaScript aangeleverde werk steeds vermelden dat PrimaScript en/of een van haar betrokken medewerkers, zulks ter exclusieve bepaling van PrimaScript, hiervan de maker is.

6. Overmacht
a. Indien PrimaScript haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen PrimaScript, ziekte van de persoon die met de uitvoering van de werkzaamheden is belast, onvoorziene afwezigheid van de uitvoerende medewerker, defecten aan apparatuur en storingen in de leveringen van communicatievoorzieningen, worden de verplichtingen van PrimaScript opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.
b. Indien zich aan de zijde van PrimaScript een dergelijk geval voordoet waarbij haar verplichtingen gedurende langer dan een maand zijn opgeschort, is de wederpartij daarna gerechtigd de overeenkomst met haar op grond waarvan PrimaScript de werkzaamheden of diensten uitvoert met onmiddellijke ingang te ontbinden voor zover die nog niet is uitgevoerd.

7. Reclameren en garantie
a. Opdrachtgever heeft het recht eventuele geconstateerde gebreken aan de overeengekomen werken bij PrimaScript te reclameren tot aan het moment van oplevering. Dit recht om te reclameren vervalt vanaf het moment waarop het werk is opgeleverd.
b. Het reclameren van gebreken dient te gebeuren door deze schriftelijk onder gespecificeerde opgave van redenen aan PrimaScript kenbaar te maken.
c. In geval van gegronde reclamering dient opdrachtgever PrimaScript in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren.

8. Betaling
a. PrimaScript is gerechtigd tweemaal per jaar de door haar gehanteerde tarieven tussentijds te wijzigen, en wel per 1 januari en/ of per 1 juli. Deze wijziging zal eerst ingaan nadat deze vooraf aan opdrachtgever is medegedeeld. PrimaScript is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen.
b. Betalingen aan PrimaScript dienen door PrimaScript te zijn ontvangen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij zonder dat daartoe enige aanzegging is vereist over het volledige factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5 procent per kalendermaand, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt gerekend.
c. PrimaScript is voorts gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt na het verstrijken van de betalingstermijn, aan de wederpartij in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten kunnen door PrimaScript worden gesteld op 15 procent van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 250,00, zulks onverminderd het recht van PrimaScript om aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijke incassokosten.
d. Indien de wederpartij enige verplichting jegens PrimaScript niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, in liquidatie komt te verkeren, op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, wordt ontbonden, komt te overlijden, of indien op de goederen van de wederpartij beslag wordt gelegd, heeft dit tot gevolg dat elke vordering van PrimaScript op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar wordt, de wederpartij op eerste verzoek van PrimaScript verplicht is binnen een daartoe door PrimaScript gestelde termijn een door PrimaScript verlangde zekerheid te stellen voor het nakomen van haar verplichtingen en dat PrimaScript gerechtigd is iedere nakoming van haar verplichtingen op te schorten zolang de niet-nakoming door de wederpartij voortduurt, dan wel ter keuze van PrimaScript de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van PrimaScript op volledige schadevergoeding.
e. Enig recht van de wederpartij op verrekening van zijn eventuele vorderingen op PrimaScript met welke vordering ook van PrimaScript op de wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten. PrimaScript heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de wederpartij te verrekenen met eventuele vorderingen die de wederpartij heeft op PrimaScript.

9. Aansprakelijkheid
a. PrimaScript kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade welke de opdrachtgever lijdt tengevolge van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten. De opdrachtgever vrijwaart PrimaScript tegen aanspraken van derden.
b. PrimaScript is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van aan PrimaScript toevertrouwde manuscripten, papieren en/of boeken, waaronder mede begrepen elektronische bestanden. De verzending van materiaal geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.

10. Geheimhouding
PrimaScript verplicht zich jegens opdrachtgever tot geheimhouding van alle aan PrimaScript ter beschikking gestelde documenten, informatie e.d. tot op het moment van algemene bekendmaking van bedoelde informatie. Tevens verplicht PrimaScript zich jegens opdrachtgever geen gebruik te maken van bedoelde informatie voordat opdrachtgever of anderen aan bedoelde informatie algemene bekendheid hebben gegeven.
11. Toepasselijk recht
a. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.


Download algemene voorwaarden